Statut OJiKJ

I. Postanowienia ogólneII. Cele statutowe Stowarzyszenia oraz środki do ich realizacjiIII. Członkowie-ich prawa i obowiązkiIV. Struktura organizacyjna i władze Ośrodka Języka i Kultury JaponiiV. Majątek i funduszeVI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1Stowarzyszenie nosi nazwę Ośrodek Języka i Kultury Japonii im. RYOCHU UMEDY, w skrócie OJKJ, zwane dalej Stowarzyszeniem.
§2Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
§3OJKJ posiada osobowość prawną.
§4Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§5Ośrodek Języka i Kultury Japonii jest organizacją niezależną, opierającą swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków.
§6Stowarzyszenie może zatrudniać osoby do prowadzenia własnych spraw.
§7OJKJ używa pieczęci i loga organizacyjnych / logo wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu.
§8Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich.
§9Ośrodek Języka i Kultury Japonii może przyznawać nagrody.
§10OJKJ działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej

II. CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA ORAZ ŚRODKI DO ICH REALIZACJI.

 • 11

Celami statutowymi Ośrodka Języka i Kultury Japonii są:

 1. Działalność na rzecz równych praw obywateli i japońskiej mniejszości narodowej w Polsce.
 2. Przybliżanie szerokim kręgom społeczeństwa polskiego:

– japońskiej kultury i sztuki dawnej oraz współczesnej

– zwyczajów i obyczajów japońskich

– zdobyczy nauki i techniki Japonii

– języka japońskiego.

 1. Działalność na rzecz polskiej kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz szerzenia jej w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami w Japonii.
 2. Działalność w zakresie upowszechniania nauki, sportu i rekreacji.
 3. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i współpraca z Samorządami Lokalnymi i Regionalnymi.
 • 12

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje miedzy innymi poprzez:

 1. zajęcia edukacyjne dzieci, młodzieży, dorosłych,
 2. organizowanie Dni Kultury Japońskiej,
 3. organizację spotkań popularyzatorskich, takich jak: koncerty, wystawy, odczyty, wykłady, przeglądy filmów japońskich, dyskusje, pokazy/ w tym: – sztuki walki, -ceremonii picia herbaty, -zakładania kimona/, nauka origami,
 4. tematyczne konkursy
 5. krzewienie języka japońskiego i literatury japońskiej, przybliżenie sztuki kaligrafii,
 6. wycieczki fakultatywne,
 7. przyjmowanie wolontariuszy japońskich do rodzin polskich
 8. działalność informacyjną i wydawniczą
 9. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
 • 13

Ośrodek Języka i Kultury Japonii ma prawo pobierać od swoich członków ustalone składki.

 • 14

Stowarzyszenie ma prawo przyjmować na swoją działalność: darowizny, dotacje, zapisy, spadki.

III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 • 15

Członkowie dzielą się na:

– zwyczajnych

– wspierających

– honorowych

– uczestników.

 • 16
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, obywatel polski lub cudzoziemiec – po złożeniu deklaracji o przyjęcie w poczet członków oraz po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia.
 2. Członkiem zwyczajnym może być także małoletni w wieku 16-18 lat, po złożeniu deklaracji i zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 3. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęci w poczet członków podejmuje Zarząd OJKJ.
 • 17
 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna /działająca poprzez swojego pełnomocnika/ , która uznając cele Stowarzyszenia zechce je wspierać np. : materialnie, moralnie, propagandowo.
 2. Decyzję o nadania statusu członka wspierającego podejmuje zarząd OJKJ
 3. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z prawem wyrażania opinii jednak bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • 18
 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, spoza Stowarzyszenia, niezależnie od przynależności państwowej, w uznaniu szczególnym zasług dla Ośrodka Języka i Kultury Japonii.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu – wręczając Dyplom Członka Honorowego.
 3. Członek honorowy może korzystać z dóbr będących w posiadaniu Stowarzyszenia, ma prawo wyrażania opinii, nie ma jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 • 19
 1. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia poniżej 16 roku życia, która zyskała pisemną zgodę rodziców lub opiekunów ustawowych.
 2. Członek uczestnik posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 • 20

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia i korzystać z dóbr będących w jego dyspozycji,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności.
 • 21

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. systematyczne opłacanie składek członkowskich
 2. przestrzeganie postanowień Statutu i dbanie o dobre imię Organizacji
 3. wykonywanie uchwał
 4. realizacja przyjętych zadań
 5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz wzajemnej życzliwości koleżeńskiej.
 • 22
 1. Członkostwo ustaje:

a/ z chwilą dobrowolnego wystąpienia z OJKJ

– oświadczenie o wystąpieniu członek składa do Zarządu

– wystąpienie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zaległych

składek,

b/ w wyniku wykluczenia przez władze Stowarzyszenia

– wykluczenie może nastąpić gdy:

członek świadomie działa na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew jego interesom,

poważnie narusza postanowienia Statutu oraz regulaminów i innych uchwał Stowarzyszenia,

uporczywie uchyla się do wykonywania istotnych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

poważnie narusza zasady współżycia społecznego,

zalega z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku.

 1. Wykluczenie może nastąpić w razie utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 2. Skreślenia członka dokonuje Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Wykluczonemu z szeregów Stowarzyszenia członkowi, przysługuje prawo odwołania do walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu.
 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE OŚRODKA JĘZYKA I KULTURY JAPONII
 • 23

Władzami Ośrodka Języka i Kultury Japonii są:

 1. Walne Zebranie Członków, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 • 24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. wybór władz OJKJ – Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 2. uchwalenie głównych kierunków działalności,
 3. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalanie zmian w Statucie,
 6. ustalenie wysokości składek członkowskich.
 • 25
 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

– sprawozdawcze jeden raz w roku,

– nadzwyczajne w miarę potrzeby, na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wiecej niż 50% wszystkich członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie Zebrania i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie Zebrania. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego zebrania,
 2. Uchwały dotyczące: likwidacji OJKJ, zmian Statutu i odwołania członka Zarządu – wymagają w głosowaniu jednomyślności przynajmniej 2/3 wszystkich członków Stowarzyszenia,
 3. Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania Członków.
 • 26

1.Zarząd Ośrodka Języka i Kultury Japonii składa się z 5 osób:

prezesa, v-ce prezesa, 3 członków.

 1. Zarząd oraz Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków:

– Prezesa wybiera w oddzielnym głosowaniu na okres trzech kadencji

– pozostałych członków zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej wybiera na okres jednej kadencji.

 1. Kadencja organów wybieralnych trwa trzy lata
 2. Uchwała o wyborze władz Stowarzyszenia zapada zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż 50% wszystkich członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie Zebrania i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie Zebrania,
 3. Odwołanie z funkcji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków, wymagającej przynajmniej 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia.
 4. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne, bez ograniczenia liczby kandydatów.
 5. Walne Zebranie Członków może przyjąć uchwałę o głosowaniu jawnym,
 6. Pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia jest honorowe
 7. W razie wygaśnięcia mandatu w czasie trwania kadencji, wybór nowego członka może nastąpić na zebraniu nadzwyczajnym członków Stowarzyszenia.
 • 27

Prezes:

1.reprezentuje Stowarzyszenie i Zarząd na zewnątrz,

 1. koordynuje działania Zarządu,
 2. w okresie pomiędzy posiedzeniem Zarządu podejmuje samodzielnie decyzje wynikające z udzielonego Mu pełnomocnictwa na podstawie uchwały Zarządu.
 • 28

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. opracowanie planów pracy, sprawozdań, programów i regulaminów,
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 3. przyjmowanie uchwał dotyczących działalności merytorycznej i finansowo – majątkowej,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 5. przyjmowanie i wykluczanie członków,
 6. kontrolowanie i prowadzenie ewidencji członków,
 7. zapraszanie osób spoza swojego grona na posiedzenia Zarządu,
 8. zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 • 29

Do składania oświadczeń w zakresie gospodarki finansami i majątkiem Ośrodka Języka i Kultury Japonii uprawnieni są:

Prezes i jeden z członków Zarządu – łącznie.

 • 30
 1. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa. Quorum wymagane do podejmowania Uchwał stanowią 3 osoby, w tym Prezes lub V-ce Prezes,
 • 31

1.Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna,

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Spośród siebie Komisja wybiera przewodniczącego,
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach OJKJ, nie mogą być spokrewnieni z członkami Zarządu ani podlegać im zawodowo,
 3. W razie wygaśnięcia mandatu w czasie trwania kadencji, nadzwyczajne zebranie członków powołuje następcę.
 • 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowo-majątkowej,
 2. przedstawienie Zarządowi wniosków pokontrolnych,
 3. uczestniczenie przedstawiciela w zebraniach Zarządu – z głosem doradczym,
 4. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Quorum wymagane do podejmowania uchwał przez Komisję Rewizyjną stanowi pełny jej skład – 3 osoby.
 1. MAJĄTEK I FUNDUSZE
 • 33
 1. Majątek Ośrodka Języka i Kultury Japonii stanowią:

– nieruchomości

– ruchomości

– prawa majątkowe

– fundusze

 1. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych,
 2. Źródłami powstawania majątku OJKJ są:

-składki członkowskie

– darowizny

– dotacje

– zapisy

– spadki

– dochody z ofiarności publicznej

– dochody z majątku stowarzyszenia.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 34

Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

 • 35

Stowarzyszenie można rozwiązać na podstawie własnej uchwały

Likwidatorami Ośrodka Języka i Kultury Japonii są :

Prezes oraz Członkowie Zarządu.

Ad. Na Zebraniu walnym z dnia 30 stycznia 2010r. przyjęto uchwałę zmieniającą cele statutowe OJKJ zawarte w art. 11.