Statut OJiKJ

I. Postanowienia ogólne
II. Cele statutowe Stowarzyszenia oraz środki do ich realizacji
III. Członkowie ich prawa i obowiązki
IV. Struktura organizacyjna i władze Ośrodka Języka i Kultury Japonii
V. Majątek i fundusze
VI. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Ośrodek Języka i Kultury Japonii im. RYOCHU UMEDY, w skrócie OJKJ, zwane dalej Stowarzyszeniem.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Łódź.
§3
OJKJ posiada osobowość prawną.
§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
§5
Ośrodek Języka i Kultury Japonii jest organizacją niezależną, opierającą swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków.
§6
Stowarzyszenie może zatrudniać osoby do prowadzenia własnych spraw.
§7
OJKJ używa pieczęci i loga organizacyjnych / logo wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu.
§8
Stowarzyszenie ma prawo wydawania legitymacji członkowskich.
§9
Ośrodek Języka i Kultury Japonii może przyznawać nagrody.

§10
OJKJ działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej

II. CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA ORAZ ŚRODKI DO ICH REALIZACJI.

§11

Celami statutowymi Ośrodka Języka i Kultury Japonii są:

1. Działalność na rzecz równych praw obywateli i japońskiej mniejszości narodowej w Polsce.

2. Przybliżanie szerokim kręgom społeczeństwa polskiego:

– japońskiej kultury i sztuki dawnej oraz współczesnej

– zwyczajów i obyczajów japońskich

– zdobyczy nauki i techniki Japonii

– języka japońskiego.

3. Działalność na rzecz polskiej kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz szerzenia jej w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami w Japonii.

4. Działalność w zakresie upowszechniania nauki, sportu i rekreacji.

5. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnej i współpraca z Samorządami Lokalnymi i Regionalnymi.

§12

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje miedzy innymi poprzez:

1. zajęcia edukacyjne dzieci, młodzieży, dorosłych,

2. organizowanie Dni Kultury Japońskiej,

3. organizację spotkań popularyzatorskich, takich jak: koncerty, wystawy, odczyty, wykłady, przeglądy filmów japońskich, dyskusje, pokazy/ w tym: – sztuki walki, -ceremonii picia herbaty, -zakładania kimona/, nauka origami,

4. tematyczne konkursy

5. krzewienie języka japońskiego i literatury japońskiej, przybliżenie sztuki kaligrafii,

6. wycieczki fakultatywne,

7. przyjmowanie wolontariuszy japońskich do rodzin polskich

8. działalność informacyjną i wydawniczą

9. współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

§13

Ośrodek Języka i Kultury Japonii ma prawo pobierać od swoich członków ustalone składki.

§14

Stowarzyszenie ma prawo przyjmować na swoją działalność: darowizny, dotacje, zapisy, spadki.

III. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§15

Członkowie dzielą się na:

– zwyczajnych

– wspierających

– honorowych

– uczestników.

§16

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, obywatel polski lub cudzoziemiec – po złożeniu deklaracji o przyjęcie w poczet członków oraz po zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym może być także małoletni w wieku 16-18 lat, po złożeniu deklaracji i zapoznaniu się ze Statutem Stowarzyszenia z tym, że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

3. Decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęci w poczet członków podejmuje Zarząd OJKJ.

§17

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna /działająca poprzez swojego pełnomocnika/ , która uznając cele Stowarzyszenia zechce je wspierać np. : materialnie, moralnie, propagandowo.

2. Decyzję o nadania statusu członka wspierającego podejmuje zarząd OJKJ

3. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z prawem wyrażania opinii jednak bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

§18

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, spoza Stowarzyszenia, niezależnie od przynależności państwowej, w uznaniu szczególnym zasług dla Ośrodka Języka i Kultury Japonii.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu – wręczając Dyplom Członka Honorowego.

3. Członek honorowy może korzystać z dóbr będących w posiadaniu Stowarzyszenia, ma prawo wyrażania opinii, nie ma jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§19

1. Członkiem uczestnikiem może być osoba niepełnoletnia poniżej 16 roku życia, która zyskała pisemną zgodę rodziców lub opiekunów ustawowych.

2. Członek uczestnik posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, jednakże bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

§20

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. uczestniczyć we wszystkich pracach Stowarzyszenia i korzystać z dóbr będących w jego dyspozycji,

2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności.

§21

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

1. systematyczne opłacanie składek członkowskich

2. przestrzeganie postanowień Statutu i dbanie o dobre imię Organizacji

3. wykonywanie uchwał

4. realizacja przyjętych zadań

5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego oraz wzajemnej życzliwości koleżeńskiej.

§22

1. Członkostwo ustaje:
a/ z chwilą dobrowolnego wystąpienia z OJKJ

– oświadczenie o wystąpieniu członek składa do Zarządu

– wystąpienie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia zaległych

składek,

b/ w wyniku wykluczenia przez władze Stowarzyszenia

– wykluczenie może nastąpić gdy:

członek świadomie działa na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew jego interesom,

poważnie narusza postanowienia Statutu oraz regulaminów i innych uchwał Stowarzyszenia,

uporczywie uchyla się do wykonywania istotnych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

poważnie narusza zasady współżycia społecznego,

zalega z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku.
2. Wykluczenie może nastąpić w razie utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3. Skreślenia członka dokonuje Zarząd Stowarzyszenia,

4. Wykluczonemu z szeregów Stowarzyszenia członkowi, przysługuje prawo odwołania do walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia o wykluczeniu.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE OŚRODKA JĘZYKA I KULTURY JAPONII

§23

Władzami Ośrodka Języka i Kultury Japonii są:

1. Walne Zebranie Członków, które jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

2. Zarząd

3. Komisja Rewizyjna

§24

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. wybór władz OJKJ – Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

2. uchwalenie głównych kierunków działalności,

3. przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4. udzielenie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5. uchwalanie zmian w Statucie,

6. ustalenie wysokości składek członkowskich.

§25

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

– sprawozdawcze jeden raz w roku,

– nadzwyczajne w miarę potrzeby, na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej,

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności wiecej niż 50% wszystkich członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie Zebrania i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie Zebrania. W razie równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego zebrania,

3. Uchwały dotyczące: likwidacji OJKJ, zmian Statutu i odwołania członka Zarządu – wymagają w głosowaniu jednomyślności przynajmniej 2/3 wszystkich członków Stowarzyszenia,

4. Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zebrania Członków.

§26

1.Zarząd Ośrodka Języka i Kultury Japonii składa się z 5 osób:

prezesa, v-ce prezesa, 3 członków.

2. Zarząd oraz Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie Członków:

– Prezesa wybiera w oddzielnym głosowaniu na okres trzech kadencji

– pozostałych członków zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej wybiera na okres jednej kadencji.

3. Kadencja organów wybieralnych trwa trzy lata

4. Uchwała o wyborze władz Stowarzyszenia zapada zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż 50% wszystkich członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie Zebrania i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie Zebrania,

5. Odwołanie z funkcji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej następuje w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków, wymagającej przynajmniej 2/3 głosów wszystkich członków Stowarzyszenia.

6. Wybory do władz Stowarzyszenia są tajne, bez ograniczenia liczby kandydatów.

7. Walne Zebranie Członków może przyjąć uchwałę o głosowaniu jawnym,

8. Pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia jest honorowe

9. W razie wygaśnięcia mandatu w czasie trwania kadencji, wybór nowego członka może nastąpić na zebraniu nadzwyczajnym członków Stowarzyszenia.

§27

Prezes:

1.reprezentuje Stowarzyszenie i Zarząd na zewnątrz,

2. koordynuje działania Zarządu,

3. w okresie pomiędzy posiedzeniem Zarządu podejmuje samodzielnie decyzje wynikające z udzielonego Mu pełnomocnictwa na podstawie uchwały Zarządu.

§28

Do kompetencji Zarządu należy:

1. opracowanie planów pracy, sprawozdań, programów i regulaminów,

2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

3. przyjmowanie uchwał dotyczących działalności merytorycznej i finansowo – majątkowej,

4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

5. przyjmowanie i wykluczanie członków,

6. kontrolowanie i prowadzenie ewidencji członków,

7. zapraszanie osób spoza swojego grona na posiedzenia Zarządu,

8. zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

§29

Do składania oświadczeń w zakresie gospodarki finansami i majątkiem Ośrodka Języka i Kultury Japonii uprawnieni są:

Prezes i jeden z członków Zarządu – łącznie.

§30

1. Zarząd zbiera się nie rzadziej niż raz w kwartale.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa. Quorum wymagane do podejmowania Uchwał stanowią 3 osoby, w tym Prezes lub V-ce Prezes,

§31

1.Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna,

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Spośród siebie Komisja wybiera przewodniczącego,

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach OJKJ, nie mogą być spokrewnieni z członkami Zarządu ani podlegać im zawodowo,

4. W razie wygaśnięcia mandatu w czasie trwania kadencji, nadzwyczajne zebranie członków powołuje następcę.

§32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli Zarządu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowo-majątkowej,

2. przedstawienie Zarządowi wniosków pokontrolnych,

3. uczestniczenie przedstawiciela w zebraniach Zarządu – z głosem doradczym,

4. składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi,

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Quorum wymagane do podejmowania uchwał przez Komisję Rewizyjną stanowi pełny jej skład – 3 osoby.

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§33

1. Majątek Ośrodka Języka i Kultury Japonii stanowią:

– nieruchomości

– ruchomości

– prawa majątkowe

– fundusze

2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów statutowych,

3. Źródłami powstawania majątku OJKJ są:

-składki członkowskie

– darowizny

– dotacje

– zapisy

– spadki

– dochody z ofiarności publicznej

– dochody z majątku stowarzyszenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§34

Rokiem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

§35

Stowarzyszenie można rozwiązać na podstawie własnej uchwały

Likwidatorami Ośrodka Języka i Kultury Japonii są :

Prezes oraz Członkowie Zarządu.

Ad. Na Zebraniu walnym z dnia 30 stycznia 2010r. przyjęto uchwałę zmieniającą cele statutowe OJKJ zawarte w art. 11.